نمونه سوالات درسی

نمونه سوالات درس های راهنمایی

نمونه سوالات علوم اول اهنمایی

حیح یا غلط بودن جمله های زیررا مشخص کنید((هرمورد 25/ نمره)) .              ص                          غ

الف )- هوای سرد بخار آب بیشتری نسبت به هوای گرم درخود جای می دهد .

ب )- زمین های آبرفتی برای حفر چاه مناسب می باشند.

ج)- ا فزودن نمک به آب ، نقطه ی انجما د آن را پا یین می آورد .

د) – تبدیل یخ به آب یک عمل گرما زا است .

معلم علوم تجربی مخلوطی ازماسه وشکروخاک اره رابه گروهی از دانش آموزان داد و از آن ها خواست

تا این مواد رااز یکدیگر جدا کنند؛ به نظر شما آن ها چگونه می توانند این مواد را از یکدیگر جدا سازند ؟

 

 

مریم مقداری شکررا دریک لیوان آب گرم حل کردو باافزودن وحل کردن شکر این کار راآن قدر ادامه داد تا دیگر

شکر در آب حل نشد .

ا لف ) – به این محلولی که مریم ساخته ا ست چه می گویند ؟            [ ................................ ]

ب ) – مریم محلول را در یک مکان قرار داد،پس از چند ساعت به سراغ آن رفت؛ به نظرشماباچه منظر ه ا ی روبرو شد؟

 

ج) -  به این پدیده چه می گویند ؟

اگر یک لیوان آب را در یک جای گرم قرار دهیم پس از مدتی در داخل لیوان حبا ب هایی به بدنه ی لیوان می چسبد.

این حباب ها نشا نه ی چیست ؟

 

چگو نه با استفاده از یک سرنگ می توان ثابت کرد که فاصله ی میان مولکول های یک گاز بیشتر از فاصله ی بین

مولکو ل های یک مایع است ؟

 

درهرمورد، علت را شرح دهید.         1- دماسنج پزشکی را با آب جوش ضدعفونی نمی کنند ..........................

 

2- ظرف محتوی الکل نبا ید بدون در باشد / ......................................................

 

جمله های زیر را با کلما ت مناسب کامل کنید . [ هر مورد 25 / نمره ]

ا لف ) – ابرهای ............................  معمولا در نزدیک سطح زمین تشکیل می شوند .

ب )- به توده های عظیم برف و یخ ................................ می گو یند 0

ج ) – همه ی جانوران برای تجزیه کردن مواد غذایی در داخل سلو ل های خود به ............................ نیاز دارند .

د ) – عا مل اصلی بوجود آمدن امواج در دریا  ................................... است.

گزینه ی صحیح را با علامت     مشخص کنید . {هرمورد 25/ نمره }

ا لف )- درکدام حا لت میزان آب جاری بر روی زمین بیشتر خواهد بود ؟

1-  بارند گی کم                  2-  زمین نفو ذ پذیر              3-  پو شش گیا هی کم                    4-  مدت بارندگی کم 

ب )- کدام ماده نقطه ذوب معین ندارد ؟

1-  آ هن                              2- شیشه                               3- آ ب                                              4- جیوه

ج ) – تشکیل برفک یخچا ل مثا لی برای کدا م تغییر حا لت ما ده است ؟

1- تبخیر                             2-  مَیعا ن                             3-  تصعید                                       4- چگا لش   

د ) - کدا م مورد از ویژگی های جا نورا ن نیست ؟

1-  پر سلولی هستند         2- توا نا یی غذا سا زی دارند          3-  طرز تنفس آن ها گو نا گون است         4- طرز غذا خوردن آن ها گونا گون است

مهدی وعلی دو بُطری شیشه ای هم شکل را آب کردند ودرب آن ها را محکم بستند ودر یک مکا ن از یخچال قرار دادند، تاآب درون آن ها کاملاًیخ زد .در پا یان مهدی مشاهده کرد شیشه اش شکسته شده، ولی برای شیشه علی چنین اتّفاقی نیفتاده .به نظر شما چه نکته ای

مورد توجه علی بوده که شیشه اش سالم مانده است ؟

برای جداسازی هریک از مخلوط های زیر چه راهی را پیشنهاد می کنید ؟

ا لف ) – مخلوط آب و الکل = ...................................

ب ) – مخلوط آب و روغن = ...................................

سؤا لات قسمت زیست وزمین

یک کشاورز در مزرعه ی خود چاهی حفر کرد ؛ پس ازحفراین چاه ،بقیه ی چاه های این منطقه یا خشک شدند یا کم

آب .به نظر شما علت خشک شدن بقیه ی چاه ها چیست ؟

 

الف ) – اسکلت داخلی چه وظا یفی دارد ؟ (2مورد )

ب )- یک جا نورنام ببرید که اسکلت خارجی داشته باشد .=

1- منظور از کلیدهای شناسایی چیست ؟

2- کلیدهای شناسایی رابرچه اساسی انتخاب می کنند ؟    

                                                                                            

ضخامت لایه آب دار به چه عواملی بستگی دارد ؟(2مورد بنویسید )

 

چرا پرندگان کارآمد ترین دستگاه تنفس را دارند ؟

 

 

 

به چه دلیل مواد آبرفتی از جنس های مختلف و گوناگون هستند ؟

 

 

دومورد از نقش در یاها را برزندگی انسان بنویسید.

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 21:28  توسط سروش داورزنی  |