نمونه سوالات درسی

نمونه سوالات درس های راهنمایی

نمونه سوالات انشا سوم راهنمایی

نچه در نگارش می خوانیم درس های پراکنده و جدا هستند .                              صحیح                        غلط

نامه یکی از ارزان ترین و آسان ترین راه های ارتباط است.                                   صحیح                          غلط

کدام گزینه در مورد نوشتن نامه صحیح نیست ؟  الف ) انتخاب کلما ت و عبا رات نا منا سب

ب ) کا غذ نا مه                      ج ) نشا نه گذا ری                         د ) پرهیز از کلما ت محا وره

 

در خلا صه نویسی به چه نکا تی با ید تو جه کنیم ؟

سه ویژگی نا مه های اد    ا  ری را بنو یسید .

بیت مقا بل را به نثر روا ن معنی کنید . (   خو ش     ا  ست      زیر      مغیلا   ن       به    را ه     با د یه       خفت                                                   شب    رحیل     ولی      تر ک      جا  ن    ببا  ید     گفت   )

 

برای  نامه های -+ ادا ری  یک عنوا ن شروع  ویک  عنوا ن  پا یا نی بنو یسید.

شر  و   ع =                                                                                                                                                                                                                                                                                                   پا  یا   نی   =       

عبا رت نا تمام   زیر را در یک بند   (2 سطر ) کا مل کنید

در  سا ل های اخیر تعداد افراد کتا بخوان  ..............................

.

 

از دو مو ضوع زیر یکی را انتخاب کنید و براساس قواعد  نگارش { حاشیه، رعایت  پارا گراف ،  نشا نه گذاری ،خوانا

بودن )  انشا یی بنویسید. ا لف  ) انسان ها در هنگام  بروز حوا دث طبیعی و غیر طبیعی نسبت به یکدیگر چه

وظیفه ای دارند ؟

ب ) مرا  سم    عزا دا ری    مردم     مسلمان را د ر  روز  عا شو را  تو صیف    کنید .     ((به   روش توصیف صحنه )) 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 21:27  توسط سروش داورزنی  |